אישורי התקשורת עם אתר פסולת מורשה

 • עפ"י הליכי הרישוי והאישור של הרשויות לקבלת היתרי בנייה וטופס אכלוס נדרש להציג אישור התקשרות עם מפעל מחזור מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .
 • לחברתנו האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה .
 • רכישת אישור ההתקשרות מאפשר ללקוחתינו את הזכות לפנות את פסולת הבניין עתידית שתיווצר בתהליך הבנייה לאתר מחזור הפסולת שלנו .
חברתנו מפיקה האישורים הנדרשים ל:
 • יזמים
 • קבלנים
 • אדריכלים
 • לקוחות פרטיים
חישוב הפסולת לפי תחשיב של המשרד לאיכות הסביבה
 • 0.2 טון/מ"ר בניית מגורים ומשרדים.
 • 0.5 טון/מ"ר הריסת מבנה
 • 0.06 טון/מ"ר בנייה תעשייתית וטרומית .
 • 0.03 טון/מ"ר בניית מרתפים .
סוגי אישורים:
 • אישור לוועדת תכנון ובנייה לצורך קבלת היתרי בנייה .
 • אישור בגין טיפול בפסולת לצורך קבלת טופס איכלוס (טופס 4 )
פרטים נדרשים להכנת האישור
 • שם המבקש
 • מספר בקשה להיתר בנייה
 • מ"ס גוש חלקה ומגרש
 • כתובת האתר
 • כמות מ"ר לבנייה
 • כמות פסולת מוערכת חתומה ע"י מהנדס או אדריכל