אודות

עפ"י הליכי הרישוי והאישור של הרשויות לקבלת היתרי בנייה וטופס אכלוס נדרש להציג אישור התקשרות עם מפעל מחזור מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה .

לחברתנו האישור מטעם המשרד להגנת הסביבה.

רכישת אישור ההתקשרות מאפשר ללקוחתינו את הזכות לפנות את פסולת הבניין עתידית שתיווצר בתהליך הבנייה לאתר מחזור הפסולת שלנו .

סוגי אישורים:
  • אישור לוועדת תכנון ובנייה לצורך קבלת היתרי בנייה .
  • אישור בגין טיפול בפסולת לצורך קבלת טופס איכלוס (טופס 4 )
פרטים נדרשים להכנת האישור
  • שם המבקש
  • מספר בקשה להיתר בנייה
  • מ"ס גוש חלקה ומגרש
  • כתובת האתר
  • כמות מ"ר לבנייה
  • כמות פסולת מוערכת חתומה ע"י מהנדס או אדריכל